Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (Phần 2)

21/08/2019

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm                                

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Mạnh Cường 11/12/1962 Nam GS Hóa học Hóa hữu cơ, Hóa hoc các hợp chất thiên nhiên Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
2 Nguyễn Diệu Liên Hoa 20/10/1957 Nữ GS Hóa học Hợp chất thiên nhiên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
3 Nguyễn Khánh Diệu Hồng 09/06/1981 Nữ GS Hóa học Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
4 Đinh Quang Khiếu 01/01/1968 Nam GS Hóa học Hóa lý thuyết và hóa lý Đại học Huế (Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên) Xem chi tiết
5 Lê Thanh Sơn 05/06/1970 Nam GS Hóa học Hóa năng lượng và môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
6 Nguyễn Văn Sức 23/08/1953 Nam GS Hóa học Hóa vô cơ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
7 Lê Văn Tán 10/09/1962 Nam GS Hóa học Hóa phân tích Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
8 Trịnh Văn Tuyên 23/11/1962 Nam GS Hóa học Hóa học Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
9 Nguyễn Tiến Thảo 17/05/1977 Nam GS Hóa học Xúc tác và Hấp phụ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
10 Lê Minh Thắng 09/05/1975 Nữ GS Hóa học CN Hữu cơ - Hóa dầu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
11 Hoàng Lê Tuấn Anh 10/11/1979 Nam PGS Hóa học Hóa dược, Hóa học các hợp chất thiên nhiên  Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
12 Lê Phước Cường 14/06/1985 Nam PGS Hóa học Hoá học môi trường Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
13 Nguyễn Đức Cường 10/01/1983 Nam PGS Hóa học Hóa lý thuyết và Hóa lý Đại học Huế (Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên) Xem chi tiết
14 Ngô Tuấn Cường 25/05/1980 Nam PGS Hóa học Hóa Vô cơ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Xem chi tiết
15 Phạm Đình Dũ 10/05/1979 Nam PGS Hóa học Hoá lý thuyết và Hoá lý Đại học Huế (Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên) Xem chi tiết
16 Hoàng Thị Kim Dung 27/03/1976 Nữ PGS Hóa học Hóa hữu cơ Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
17 Mai Xuân Dũng 15/06/1981 Nam PGS Hóa học Hóa lý, vật liệu nano Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xem chi tiết
18 Nguyễn Tấn Dũng 25/10/1972 Nam PGS Công nghệ thực phẩm Hóa học - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
19 Đào Sỹ Đức 29/11/1983 Nam PGS Hóa học Hóa Năng lượng và Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
20 Đặng Huỳnh Giao 09/05/1981 Nữ PGS Khác Công nghệ Hóa học Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
21 Nguyễn Đại Hải 05/11/1984 Nam PGS Hóa học Khoa học vật liệu Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
22 Nguyễn Thị Hiệp 27/11/1981 Nữ PGS Hóa học Vật Liệu Y Sinh Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
23 Nguyễn Hữu Hiếu 15/10/1977 Nam PGS Hóa học Kỹ thuật hóa học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
24 Nguyễn Văn Hòa 08/09/1979 Nam PGS Hóa học Công nghệ và kỹ thuật hóa học Trường Đại học Nha Trang Xem chi tiết
25 Trần Vĩnh Hoàng 12/01/1981 Nam PGS Hóa học Hóa học Vật liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
26 Đỗ Thị Việt Hương 10/10/1983 Nữ PGS Hóa học Hóa học các hợp chất tự nhiên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
27 Nguyễn Thị Mỹ Hương 02/03/1970 Nữ PGS Công nghệ thực phẩm Công nghệ chế biến thủy sản Trường Đại học Nha Trang Xem chi tiết
28 Trần Văn Khải 15/09/1979 Nam PGS Hóa học Khoa học vật liệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
29 Phạm Văn Khang 15/01/1982 Nam PGS Hóa học Hóa hữu cơ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Xem chi tiết
30 Nguyễn Tấn Khôi 13/08/1981 Nam PGS Hóa học Hóa Phân Tích Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
31 Lê Anh Kiên 20/05/1975 Nam PGS Hóa học Công nghệ Hóa học Viện Khoa học Công nghệ-Quân sự Xem chi tiết
32 Đỗ Văn Mạnh 15/02/1978 Nam PGS Hóa học Hóa học và Công nghệ thực phẩm Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
33 Nguyễn Xuân Nhiệm 09/03/1982 Nam PGS Hóa học Hóa hữu cơ/Hóa học các hợp chất tự nhiên Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
34 Trần Đình Phong 11/10/1981 Nam PGS Hóa học Hóa vô cơ Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
35 Đoàn Lan Phương 13/12/1975 Nữ PGS Hóa học Hóa hợp chất thiên nhiên Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
36 Nguyễn Minh Phương 28/10/1981 Nữ PGS Hóa học Hoá năng lượng và môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
37 Nguyễn Tuyết Phương 20/08/1981 Nữ PGS Hóa học Hóa vô cơ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
38 Trần Hoàng Phương 15/09/1984 Nam PGS Hóa học Hóa hữu cơ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
39 Lê Đăng Quang 07/06/1979 Nam PGS Hóa học Hóa Nông Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
40 Nguyễn Đình Quân 24/11/1978 Nam PGS Hóa học Quá trình và Thiết bị Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
41 Lê Thị Phương Quỳnh 16/01/1976 Nữ PGS Hóa học Hóa môi trường Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
42 Trịnh Khánh Sơn 07/01/1977 Nam PGS Công nghệ thực phẩm Các khoa học và công nghệ thực phẩm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
43 Trần Văn Tân 27/07/1982 Nam PGS Hóa học Hóa lý thuyết và hóa lý Đại học Huế (Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên) Xem chi tiết
44 Vũ Đình Tiến 30/06/1974 Nam PGS Hóa học Kỹ thuật Hóa học / Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất - Dầu khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
45 Nguyễn Hữu Tùng 07/06/1982 Nam PGS Hóa học Hóa học các hợp chất thiên nhiên Trường Đại học Phenikaa Xem chi tiết
46 Vũ Hoàng Tùng 21/02/1971 Nam PGS Hóa học Công nghệ Vật liệu Silicat Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
47 Vũ Hồng Thái 16/07/1974 Nam PGS Hóa học Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm) Xem chi tiết
48 Trương Vũ Thanh 12/06/1984 Nam PGS Hóa học-Công nghệ Thực phẩm Hóa hữu cơ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiêt
49 Vũ Minh Thành 22/02/1980 Nam PGS Hóa học Hóa lý thuyết và hóa lý Viện Khoa học Công nghệ-Quân sự Xem chi tiết
50 Lê Trung Thiên 29/07/1979 Nam PGS Công nghệ thực phẩm Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
51 Lê Thị Xuân Thuỳ 29/06/1981 Nữ PGS Hóa học Hoá năng lượng và môi trường Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
52 Trần Thị Thu Thủy 27/07/1977 Nữ PGS Hóa học Hóa học các hợp chất thiên nhiên Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng I: Ngành Hóa học) Xem chi tiết
53 Nguyễn Thị Kim Thường 16/11/1978 Nữ PGS Hóa học Hóa học Phân tích Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
54 Trần Thị Thu Trà 08/01/1971 Nữ PGS Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
55 Trần Mạnh Trí 09/08/1981 Nam PGS Hóa học Hóa hữu cơ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
56 Nguyễn Xuân Viết 11/12/1981 Nam PGS Hóa học Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
57 Bùi Xuân Vương 04/12/1980 Nam PGS Hóa học Khoa học Vật liệu Trường Đại học Sài Gòn Xem chi tiết


12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ                        

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Đỗ Minh Đức 14/10/1974 Nam GS Khoa học Trái đất Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
2 Nguyễn Kim Lợi 01/12/1974 Nam GS Khoa học Trái đất Địa - Tin học Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
3 Nguyễn Ngọc Thạch 10/01/1950 Nam GS Khoa học Trái đất Địa lý Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ) Xem chi tiết
4 Trần Hồng Thái 04/08/1974 Nam GS Khoa học Trái đất Khoa học Môi trường Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Xem chi tiết
5 Đặng Trường An 28/02/1978 Nam PGS Khoa học Trái đất Thủy lực Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
6 Đỗ Ngọc Anh 04/12/1977 Nam PGS Mỏ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem chi tiết
7 Đào Viết Đoàn 24/05/1980 Nam PGS Mỏ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Hoàng Hà 15/03/1982 Nữ PGS Khoa học Trái đất Địa chất môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
9 Phan Thị Thanh Hằng 09/11/1970 Nữ PGS Khoa học Trái đất Thủy văn học Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ) Xem chi tiết
10 Nguyễn Hoàng 15/10/1957 Nam PGS Khoa học Trái đất Địa chất Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ) Xem chi tiết
11 Mai Văn Khiêm 16/04/1977 Nam PGS Khoa học Trái đất Khí tượng và Khí hậu học Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Xem chi tiết
12 Đào Nguyên Khôi 02/09/1985 Nam PGS Khoa học Trái đất Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
13 Hoàng Anh Lê 24/11/1977 Nam PGS Khoa học Trái đất Khoa học Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
14 Lê Thị Lệ 05/07/1980 Nữ PGS Khoa học Trái đất Địa lí Trường Đại học Hồng Đức Xem chi tiết
15 Ngô Trà Mai 04/10/1977 Nữ PGS Khoa học Trái đất Địa lý Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ) Xem chi tiết
16 Nguyễn Văn Mạnh 12/05/1976 Nam PGS Mỏ Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem chi tiết
17 Trần Tuấn Minh 05/12/1980 Nam PGS Mỏ Xây dựng công trình ngầm và mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem chi tiết
18 Hà Quý Quỳnh 07/06/1975 Nam PGS Khoa học Trái đất Địa lý tự nhiên tổng hợp Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ) Xem chi tiết
19 Bùi Quang Thành 15/02/1981 Nam PGS Khoa học Trái đất Địa tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
20 Đặng Trung Thành 08/10/1979 Nam PGS Mỏ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem chi tiết
21 Nguyễn Bá Thủy 24/12/1969 Nam PGS Khoa học Trái đất Hải dương học Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Xem chi tiết
22 Nguyễn Ngọc Trực 14/05/1981 Nam PGS Khoa học Trái đất Địa Kỹ Thuật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết

 

13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế                         

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Ngô Xuân Bình 06/07/1956 Nam GS Kinh tế Kinh tế Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
2 Trần Thị Vân Hoa 26/03/1967 Nữ GS Kinh tế Kinh tế Phát triển và Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
3 Giang Thanh Long 05/10/1976 Nam GS Kinh tế Chính sách công Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
4 Lê Đức Toàn 20/02/1958 Nam GS Kinh tế Kế toán Trường Đại học Duy Tân Xem chi tiết
5 Nguyễn Văn Thắng 04/11/1968 Nam GS Kinh tế Kinh doanh và Quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
6 Nguyễn Thu Thủy 02/02/1975 Nữ GS Kinh tế Kinh tế, quản lý, tài chính Trường Đại học Thương mại Xem chi tiết
7 Võ Xuân Vinh 06/03/1976 Nam GS Kinh tế Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
8 Lê Chí Công 18/12/1980 Nam PGS Kinh tế Kinh tế Du lịch Trường Đại học Nha Trang Xem chi tiết
9 Nguyễn Hữu Đặng 12/07/1973 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
10 Nguyễn Hồng Hà 01/10/1978 Nam PGS Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Trà Vinh Xem chi tiết
11 Lê Đình Hải 18/02/1974 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học (Kinh tế nông lâm nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường) Trường Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
12 Hoàng Ngọc Hải 05/04/1973 Nam PGS Kinh tế Kinh tế chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Xem chi tiết
13 Phan Thanh Hải 15/12/1981 Nam PGS Kinh tế Kế toán Trường Đại học Duy Tân Xem chi tiết
14 Nguyễn Thị Hiền 02/02/1977 Nữ PGS Kinh tế Tài chính Ngân hàng, Quản lý (giáo dục) Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
15 Nguyễn Anh Hiền 01/07/1975 Nam PGS Kinh tế Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Sài Gòn Xem chi tiết
16 Phan Thị Thu Hiền 01/10/1977 Nữ PGS Kinh tế Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
17 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/12/1976 Nữ PGS Kinh tế Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
18 Nguyễn Vũ Hùng 14/03/1977 Nam PGS Kinh tế Kinh doanh và quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
19 Phạm Thu Hương 28/12/1977 Nữ PGS Kinh tế Kinh doanh Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
20 Cao Đinh Kiên 30/08/1982 Nam PGS Kinh tế Quản trị kinh doanh/Tài chính Trường Đại học Thương mại Xem chi tiết
21 Huỳnh Việt Khải 01/03/1978 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
22 Phan Đình Khôi 15/10/1978 Nam PGS Kinh tế Tài chính Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
23 Nguyễn Thanh Lâm 04/02/1980 Nam PGS Kinh tế Quản lý công nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
24 Đỗ Hoài Linh 12/04/1982 Nữ PGS Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
25 Huỳnh Quang Linh 30/05/1970 Nam PGS Kinh tế Kinh doanh Trường Đại học Trà Vinh Xem chi tiết
26 Nguyễn Tiến Long 02/11/1976 Nam PGS Kinh tế Kinh tế quốc tế Đại học Thái Nguyên Xem chi tiết
27 Phạm Đình Long 22/02/1979 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
28 Lê Tuấn Lộc 10/07/1970 Nam PGS Kinh tế Kinh tế quốc tế Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
29 Phạm Hồng Mạnh 20/10/1975 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Nha Trang Xem chi tiết
30 Phạm Thị Bích Ngọc 19/11/1975 Nữ PGS Kinh tế Kinh doanh (Quản trị kinh doanh) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
31 Quách Thị Khánh Ngọc 05/12/1977 Nữ PGS Kinh tế Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Nha Trang Xem chi tiết
32 Nguyễn Anh Phong 13/11/1977 Nam PGS Kinh tế Tài chính-Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
33 Trần Quang Tiến 13/01/1972 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
34 Phan Anh Tú 16/01/1978 Nam PGS Kinh tế Kinh doanh/Quản trị kinh doanh quốc tế Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
35 Diệp Thanh Tùng 15/11/1981 Nam PGS Kinh tế Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Trà Vinh Xem chi tiết
36 Lê Thanh Tùng 12/08/1979 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
37 Trần Quốc Thịnh 06/03/1977 Nam PGS Kinh tế Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
38 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/08/1976 Nữ PGS Kinh tế Tài chính ngân hàng Học viện Tài chính Xem chi tiết
39 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/09/1973 Nữ PGS Kinh tế Quản trị - Quản lý (hệ thống thông tin quản lý) Trường Đại học Thương mại Xem chi tiết
40 Phạm Thị Tuyết Trinh 21/09/1984 Nữ PGS Kinh tế Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
41 Phạm Quốc Trung 28/07/1978 Nam PGS Kinh tế Hệ thống Thông tin Quản lý Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
42 Nguyễn Tấn Vinh 03/12/1974 Nam PGS Kinh tế Kinh tế học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Xem chi tiết

 

14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học                              

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Đỗ Văn Đại 21/05/1974 Nam GS Luật học Luật Dân sự (bao gồm cả kinh doanh, thương mại) Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
2 Nguyễn Bá Bình 20/07/1979 Nam PGS Luật học Luật Quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội Xem chi tiết
3 Ngô Quốc Chiến 19/04/1976 Nam PGS Luật học Luật kinh tế Trường Đại học Thương mại Xem chi tiết
4 Đoàn Thị Phương Diệp 15/01/1977 Nữ PGS Luật học Luật Dân sự   Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiêt
5 Đào Mộng Điệp 27/01/1976 Nữ PGS Luật học Luật Kinh tế Đại học Huế (Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn) Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Thanh Hải 15/05/1972 Nữ PGS Luật học Luật quốc tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Xem chi tiết
7 Trần Thăng Long 01/12/1973 Nam PGS Luật học Luật quốc tế Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
8 Đinh Thị Mai 23/03/1979 Nữ PGS Luật học Luật hình sự và Tố tụng hình sự Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
9 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/09/1974 Nữ PGS Luật học Luật quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội Xem chi tiết
10 Ngô Hữu Phước 01/06/1972 Nam PGS Luật học Luật Quốc tế Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiêt
11 Phạm Minh Tuyên 02/05/1963 Nam PGS Luật học Luật học Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
12 Phan Thị Thanh Thủy 10/08/1970 Nữ PGS Luật học Luật Kinh tế Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết

 

15. Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim                               

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Đặng Mậu Chiến 15/02/1959 Nam GS Luyện kim Vật liệu học (Materials Science) Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
2 Đặng Trung Dũng 24/04/1980 Nam PGS Luyện kim Điện Hóa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim) Xem chi tiết
3 Trần Vũ Diễm Ngọc 17/07/1978 Nữ PGS Luyện kim Luyện kim màu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim) Xem chi tiết
4 Nguyễn Hoàng Việt 04/07/1977 Nam PGS Luyện kim Luyện kim bột Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim) Xem chi tiết

 

16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học                              

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Tuấn Cường 25/05/1980 Nam PGS Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học liên ngành Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xem chi tiết
2 Liêu Linh Chuyên 24/05/1976 Nữ PGS Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học ứng dụng Đại học Huế (Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn) Xem chi tiêt
3 Phạm Hữu Đức 21/06/1966 Nam PGS Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học ứng dụng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết
4 Đinh Lư Giang 19/08/1972 Nam PGS Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học liên ngành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Xem chi tiết

 

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp                           

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Đăng ký ĐTCCD Ngành Chuyên ngành Đăng ký xét tại HĐGS cơ sở Hồ sơ đăng ký
1 Hoàng Thị Thái Hòa 30/01/1973 Nữ GS Nông nghiệp Nông học Đại học Huế (Hội đồng III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh) Xem chi tiết
2 Phạm Xuân Hội 10/04/1964 Nam GS Nông nghiệp Công nghệ sinh học nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
3 Hoàng Văn Sâm 04/11/1977 Nam GS Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
4 Đào Thế Anh 02/02/1964 Nam PGS Nông nghiệp Khoa học cây trồng, lĩnh vực Hệ thống nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
5 Nguyễn Xuân Cảnh 19/05/1979 Nam PGS Nông nghiệp Công nghệ Sinh học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
6 Phí Hồng Hải 16/04/1972 Nam PGS Lâm nghiệp Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
7 Nguyễn Văn Hòa 30/12/1971 Nam PGS Nông nghiệp Bảo vệ thực vật Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
8 Lê Quý Kha  29/03/1960 Nam PGS Nông nghiệp Khoa học Cây trồng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
9 Nguyễn Đắc Khoa 07/03/1978 Nam PGS Nông nghiệp Bảo vệ Thực vật Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
10 Nguyễn Xuân Lộc 07/06/1981 Nam PGS Nông nghiệp Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
11 Trịnh Hiền Mai 17/09/1975 Nam PGS Lâm nghiệp Bảo quản, chế biến nông lâm sản Trường Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
12 Nguyễn Văn Minh 29/12/1982 Nam PGS Lâm nghiệp Lâm học Đại học Huế (Hội đồng III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh) Xem chi tiết
13 Nguyễn Khởi Nghĩa 04/12/1978 Nam PGS Nông nghiệp Vi sinh vật đất Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
14 Trần Minh Tiến 27/09/1974 Nam PGS Nông nghiệp Khoa học đất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
15 Võ Quốc Tuấn 28/02/1978 Nam PGS Nông nghiệp Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Xem chi tiết
16 Nguyễn Đức Tùng 08/03/1979 Nam PGS Nông nghiệp Bảo vệ thực vật Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết

 

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (Phần 1)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (Phần 3)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (Phần 4)

Số lượt xem : 28970
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu