12/07/2019
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019
   05/07/2019
Công văn số: 128/HĐGSNN-VP V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   11/06/2019
Công văn số:102/HĐGSNN V/v đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   22/04/2019
Thông báo số: 73/HĐGSNN về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019