Thông báo số: 73/HĐGSNN về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

22/04/2019

(Download: Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019)

Thực hiện việc triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (văn bản kèm theo).

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, các cơ sở giáo dục đại học, các Viện Nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ Tiến sỹ tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau khi thành lập, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các Viện Nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ Tiến sỹ triển khai công việc cần thiết theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Đức Huy, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, Điện thoại: 0983.635.007; Email: ndhuy@moet.gov.vn

Số lượt xem : 3367
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu