02/09/2021
Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó...
   02/09/2021
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn thủ tục xết công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm...
   02/09/2021
Thông thư ban hành quy chế và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
   02/09/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số...