12/07/2019
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019
   05/07/2019
Công văn số: 128/HĐGSNN-VP V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   12/06/2019
Công văn số: 105/HĐGSNN-VP V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   11/06/2019
Công văn số: 102/HĐGSNN V/v đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   06/06/2019
Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019
   23/04/2019
Thông báo số: 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019