Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 3)

17/09/2020

18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành sinh học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS.Trương Nam Hải

1954

Phó Chủ tịch

Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh

1953

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TSKH. Lê Huy Bá

1947

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

5

GS.TS. Phan Văn Chi

1952

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và
 Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm,
Đại học Huế

Xem chi tiết

7

GS.TSKH. Vũ Quang Côn

1944

Ủy viên

Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

8

GS.TS. Lê Thanh Hòa

1954

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

9

GS.TSKH. Trương Quang Học

1945

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

10

GS.TS. Đặng Đình Kim

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ Môi trường,
Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

11

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

1956

Ủy viên

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

12

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học,
Đại học Huế

Xem chi tiết

13

GS.TS. Chu Hoàng Mậu

1958

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

14

GS.TS. Dương Tấn Nhựt

1967

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

15

GS.TS. Trần Linh Thước

1960

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

1951

Chủ tịch

Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Võ Văn Sen

1958

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Thị Vinh

1953

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm
 Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

1959

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

1962

Ủy viên

Học viện Ngoại giao

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

8

GS.TS. Phạm Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
 Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

9

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

10

GS.TS. Phạm Hồng Tung

1963

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

11

GS.TS. Furuta Motoo

1949

Ủy viên

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành tâm lý học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

2

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

3

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

1956

Thư ký

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành thủy lợi năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Trần Thục

1954

Chủ tịch

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Xem chi tiết

2

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

1964

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Thủy lợi

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Đình Hòa

1970

Thư ký

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Thủy lợi
 Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

7

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

1953

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

8

GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

1962

Ủy viên

Tổng cục Thủy lợi

Xem chi tiết

9

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

1974

Ủy viên

Trường Đại học Thủy lợi

Xem chi tiết

22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành toán học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa

1957

Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm

 Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiét

2

GS.TS. Đặng Đức Trọng

1964

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiét

3

GS.TSKH. Đỗ Đức Thái

1961

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiét

4

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

1949

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiét

5

GS.TSKH. Nguyễn Đình Công

1960

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiét

6

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiét

7

GS.TS. Lê Mậu Hải

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiét

8

GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

1946

Ủy viên

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiét

9

GS.TSKH. Hà Huy Khoái

1946

Ủy viên

Trường Đại học Thăng Long

Xem chi tiét

10

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

1953

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiét

23. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phạm Văn Đức

1961

Chủ tịch

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Văn Tài

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Chính trị

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Văn Phòng

1961

Thư ký

Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

4

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

1961

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Bùi Thế Cường

1952

Ủy viên

Viện Khoa học Xã hội vùng
Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

1958

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

1959

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học

 Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

8

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

9

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

1953

Ủy viên

Viện Thông tin Khoa học Xã hội,

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

10

GS.TS. Phan Xuân Sơn

1954

Ủy viên

Viện Chính trị học, Học viện
 Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

11

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

1965

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học

Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

24. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

1954

Chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương

Xem chi tiết

2

GS.TS. Ngô Văn Thành

1951

Phó Chủ tịch

Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Thanh Hiệp

1954

Thư ký

Trường Đại học Sân khấu -
Điện ảnh Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

1956

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
Quốc gia Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

1959

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Xem chi tiết

6

GS.TS. Trần Thu Hà

1949

Ủy viên

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Xem chi tiết

7

GS.TS. Đào Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
 Quốc gia Việt Nam

Xem chi tiết

8

GS.TS. Lê Hồng Lý

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Văn hóa,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

9

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

1958

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
Quốc gia Việt Nam

Xem chi tiết

10

GS.TS. Lê Quý Phượng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

11

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

1951

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

12

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên

1958

Ủy viên

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành văn học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Lã Nhâm Thìn

1952

Chủ tịch

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Huỳnh Như Phương

1955

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3

GS.TS. Lê Huy Bắc

1968

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

1963

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Đức Ninh

1950

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Trần Nho Thìn

1951

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Trần Ngọc Vương

1956

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành vật lý năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

1958

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ,
 Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

1959

Phó Chủ tịch

Viện Khoa học Vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

1972

Thư ký

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

1951

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa
 Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Bạch Thành Công

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia
 Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

1948

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia
 Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Lê Văn Hoàng

1962

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

8

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

1954

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

9

GS.TS. Đào Tiến Khoa

1952

Ủy viên

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Xem chi tiết

10

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

1960

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

Xem chi tiết

11

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

12

GS.TS. Phan Ngọc Minh

1969

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

13

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

1963

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

14

GS.TS. Đặng Văn Soa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Thủ đô
 Hà Nội

Xem chi tiết

15

GS.TS. Trần Đức Thiệp

1949

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

 

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 1)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 2)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 4)

Số lượt xem : 1069
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu