Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 2)

17/09/2020

9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Trần Văn Sung

1948

Chủ tịch

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

2

GS.TSKH. Lưu Văn  Bôi

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Đại Lâm

1971

Thư ký

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

4

GS.TS. Huỳnh Trung Hải

1965

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Trần Thái Hòa

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học,

Đại học Huế

Xem chi tiết

6

GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam,

Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

7

GS.TS. Phạm Quốc Long

1960

Ủy viên

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

8

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

1954

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

9

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

1971

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

10

GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam

1977

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

11

GS.TS. Dương Tuấn Quang

1970

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm,
 Đại học Huế

Xem chi tiết

12

GS.TS. Phan Đình Tuấn

1959

Ủy viên

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

13

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

1961

Ủy viên

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm
 Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

14

GS.TS. Lê Minh Thắng

1975

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

15

GS.TS. Phạm Hùng Việt

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

12. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT - MỎ NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

1952

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

1952

Phó Chủ tịch

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Bùi Xuân Nam

1974

Thư ký

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Xem chi tiết

4

GS.TS. Trần Thanh Hải

1965

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Xem chi tiết

5

GS.TS. Trương Quang Hải

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Võ Trọng Hùng

1956

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Xem chi tiết

8

GS.TS. Trần Nghi

1947

Ủy viên

Tổng hội Địa chất Việt Nam,
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

9

GS.TS. Bùi Công Quế

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Liên hiệp các Hội
 Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

10

GS.TS. Trần Đức Thạnh

1954

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

11

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

12

GS.TS. Trần Tân Tiến

1949

Ủy viên

Trung tâm Khoa học Công nghệ
Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Xem chi tiết

13

GS.TS. Đinh Văn Ưu

1950

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

13. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Trần Thọ Đạt

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

1960

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3

GS.TS. Đỗ Kim Chung

1956

Thư ký

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

1954

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật,

Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

5

GS.TS. Ngô Thế Chi

1954

Ủy viên

Học viện Tài chính

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

1961

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế
 Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa

1950

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

Xem chi tiết

8

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

1958

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết

9

GS.TS. Nguyễn Văn Song

1958

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

10

GS.TS. Đinh Văn Sơn

1960

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

Xem chi tiết

11

GS.TS. Trương Bá Thanh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

12

GS.TS. Đinh Văn Tiến

1951

Ủy viên

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Xem chi tiết

13

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1962

Ủy viên

Học viện Ngân hàng

Xem chi tiết

14

GS.TS. Phạm Quang Trung

1964

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

Xem chi tiết

14. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH LUẬT HỌC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Đào Trí Úc

1948

Chủ tịch

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Võ Khánh Vinh

1956

Phó Chủ tịch

Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

1955

Thư ký

Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

1953

Ủy viên

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Mai Hồng Quỳ

1963

Ủy viên

Trường Đại học Sài Gòn

Xem chi tiết

6

GS.TS. Phạm Hồng Thái

1953

Ủy viên

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

1954

Ủy viên

Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem chi tiết

15. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH LUYỆN KIM NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

1953

Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Mai Thanh Tùng

1974

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

3

PGS.TS. Đoàn Đình Phương

1962

Thư ký

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

1968

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Đặng Mậu Chiến

1959

Ủy viên

Viện Công nghệ Nano,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

6

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

1963

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

7

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam

1980

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

Xem chi tiết

16. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

1950

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

1964

Phó Chủ tịch

Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Đỗ Việt Hùng

1966

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Trần Trí Dõi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Vũ Văn Đại

1953

Ủy viên

Trường Đại học Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

1951

Ủy viên

Viện Ngôn ngữ học,

Viện Hàn lâm Khoa học

Xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

7

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Xem chi tiết

17. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Bùi Chí Bửu

1953

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long

Xem chi tiết

2

GS.TS. Trần Đức Viên

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Văn Chứ

1962

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

Xem chi tiết

4

GS.TS. Phạm Văn Cường

1971

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TS. Võ Đại Hải

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Lê Huy Hàm

1957

Ủy viên

Viện Di truyền Nông nghiệp

Xem chi tiết

7

GS.TS. Trần Đăng Hòa

1971

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm,
Đại học Huế

Xem chi tiết

8

GS.TS. Ngô Xuân Bình

1962

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

9

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

1958

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết

10

GS.TS. Vũ Văn Liết

1954

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

11

GS.TS. Võ Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết

12

GS.TS. Phạm Quang Thu

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam

Xem chi tiết

13

GS.TS. Phạm Văn Toản

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam

Xem chi tiết

 

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 1)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 3)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 4)

Số lượt xem : 1258
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu