Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020

17/09/2020

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y - THỦY SẢN NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết

2

GS.TS. Vũ Đình Tôn

1958

 

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp
 Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TS. Lê Đức Ngoan

1953

 

Thư ký

Trường Đại học Nông lâm,

Đại học Huế

Xem chi tiết

4

GS.TS. Từ Quang Hiển

1954

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm,

Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

1961

Ủy viên

Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin,

Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

6

GS.TS. Lã Văn Kính

1959

Ủy viên

Viện Chăn nuôi

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

1974

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

8

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

1955

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết

9

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Ủy viên

Đại học Huế

Xem chi tiết

2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH CƠ HỌC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

1954

Chủ tịch

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

1976

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3

GS.TS. Trần Văn Liên

1961

Thư ký

Trường Đại học Xây dựng

Xem chi tiết

4

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

1963

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Thái Chung

1973

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

6

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

1955

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

Xem chi tiết

7

GS.TS. Trần Ích Thịnh

1952

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

8

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

1956

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

9

GS.TSKH. Phạm Đức Chính

1958

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Bành Tiến Long

1949

Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

1957

Phó Chủ tịch

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

3

GS.TS. Lê Anh Tuấn

1975

Thư ký

Trường Đại học Bách khoa
 Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Chu Văn Đạt

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Hay

1959

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Thanh Nam

1960

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

8

GS.TS. Trần Văn Nam

1958

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

9

GS.TS. Lương Công Nhớ

1958

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải
Việt Nam

Xem chi tiết

4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

1960

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

1948

Phó Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

Xem chi tiết

3

GS.TSKH. Ngô Đắc Tân

1952

Thư ký

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

Xem chi tiết

4

GS.TS. Đặng Quang Á

1950

Ủy viên

Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem chi tiết

5

GS.TSKH. Đinh Dũng

1951

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TSKH. Phạm Thế Long

1954

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật quân sự

Xem chi tiết

7

GS.TS. Vũ Đức Thi

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

8

GS.TS. Phan Thị Tươi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

9

PGS.TSKH. Hồ Tú Bảo

1952

Ủy viên

Viện John von Neumann,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

1955

Chủ tịch

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

2

GS.TS. Nguyễn Thanh Bình

1965

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Dược Hà Nội

Xem chi tiết

3

GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

1965

Thư ký

Trường Đại học Dược Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

1955

Ủy viên

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Xem chi tiết

5

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

1956

Ủy viên

Trường Đại học Dược Hà Nội

Xem chi tiết

6

GS.TS. Trần Thành Đạo

1964

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

7

PGS.TS. Trần Hùng

1959

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

2

GS.TSKH. Nguyễn Công Định

1963

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

3

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

1972

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết

4

GS.TS. Lê Kim Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

5

GS.TS. Trần Xuân Nam

1971

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Doãn Phước

1956

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Lê Tiến Thường

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phạm Huy  Khang

1956                               

Chủ tịch

Trường Đại học Giao thông vận tải

Xem chi tiết

2

GS.TS. Phạm Cao Thăng

1953

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xem chi tiết

3

PGS.TS. Đào Văn Đông

1973

Thư ký

Trường Đại học Công nghệ

Giao thông vận tải

Xem chi tiết

4

GS.TS. Phạm Duy Hữu

1948

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

Xem chi tiết

5

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

1981

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Xem chi tiết

6

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

1963

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Xem chi tiết

7

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng

Xem chi tiết

8

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

1963

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

Xem chi tiết

9

PGS.TS. Đào Minh Quân

1976

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Xem chi tiết

8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC NĂM 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

1955

Chủ tịch

Trường Đại học Giáo dục,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

2

GS.TS. Phạm Hồng Quang

1964

Phó Chủ tịch

Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

3

GS.TS. Đỗ Hương Trà

1957

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

1948

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết

 

5

GS.TS. Phan Văn Kha

1954

Ủy viên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem chi tiết

6

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

1976

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

1960

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

Xem chi tiết

 

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 2)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 3)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 4)

Số lượt xem : 1989
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu