So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010-2015

12/03/2019

New post on Scientometrics for Vietnam

(Special Issues) – So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010 – 2015

by S4VN

SỐ ĐẶC BIỆT - So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010 - 2015

___________________
Ngày 30/3/2016 vừa qua, với Quy định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Hội đồng quản lý Quỹ NAFOSTED đã cụ thể hoá và giới hạn Danh mục tạp chí ISI có uy tín đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật là các tạp chí thuộc nhóm Q1 của danh mục SCIE (ISI) theo từng chuyên ngành [1]. Nay, trong số đặc biệt tháng 6 này, S4VN giới thiệu đến độc giả một số thông tin về kết quả công bố trên các tạp chí ISI hạng Q1 của VN so với một số nước khác trong khu vực Châu Á thuộc giai đoạn 2010-2015.

Chi tiết download tại đây.

____________________
Tài liệu Tham khảo:

[1] http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/31QD-HDQL-NAFOSTED-31/

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Read more of this post

S4VN | June 6, 2016 at 10:52 pm | Categories: Special Issues, Uncategorized | URL: http://scientometrics4vn.com/KD5Zz

Comment

See all comments

Unsubscribe to no longer receive posts from Scientometrics for Vietnam.
Change your email settings at Manage Subscriptions.

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://scientometrics4vn.com/special-issues-so-sanh-ket-qua-cong-bo-isi-hang-q1-cua-viet-nam-voi-mot-so-nuoc-chau-a-trong-giai-doan-2010-2015/

Số lượt xem : 1427
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu