Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

12/03/2019

Văn phòng Hội đồng là bộ phận giúp việc cho Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

          Văn phòng Hội đồng giúp Hội đồng và Thường trực Hội đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 14 và Điều 15 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng HĐGSNN được quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐGSNN được ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện các công việc hành chính, quản trị, tài chính, văn thư lưu trữ của Hội đồng và Văn phòng theo quy định;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, thực hiện thu chi tài chính, quản lý tài sản theo quy định;

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện làm việc để Hội đồng và Văn phòng triển khai công việc, tổ chức các hoạt động;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu cho các kỳ họp Hội đồng và các cuộc họp của Thường trực Hội đồng, ghi biên bản, dự thảo Nghị quyết kỳ họp;

- Hướng dẫn các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGS cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Tổng hợp kết quả xét của các HĐGS cơ sở và HĐGS ngành, liên ngành;

- Nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động cảu Hội đồng, cơ chế chính sách đối với GS, PGS

- Tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tốt cáo và đề xuất hướng giải quyết;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông theo quy định.

Số lượt xem : 8676
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu