NHIỆM KỲ 2009-2014

14/08/2021

NHIỆM KỲ 2009-2014

------------------------*****------------------------

Giai đoạn 2009-2011

CHỦ TỊCH
4.GS.TS.NguyenThienNhan
GS.TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN
Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH 
6.HDCoKhi DongLuc GS.TSKH.BanhTienLong
GS. TSKH. BÀNH TIẾN LONG
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

------------------------*****------------------------
Giai đoạn 2011-2014

CHỦ TỊCH
GS.PhamVuLuan
GS.TS. PHẠM VŨ LUẬN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(QĐ số 1470/QĐ-TTg, ngày 24/8/2011)

PHÓ CHỦ TỊCH 
GS.BuiVanGa
GS. TSKH. BÙI VĂN GA
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(QĐ số 446/QĐ-TTg, ngày 25/3/2011)

TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG
Số lượt xem : 10081
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu