GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

18/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

Tên gọi: Hội đồng Giáo sư nhà nước

Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch: GS.TS. Phùng Xuân Nhạ (từ năm 2016 đến tháng 5/2021); PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn (từ tháng 5/2021 đến nay)

03 Phó Chủ tịch: GS.TSKH. Châu Văn Minh; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn; GS.TS. Lê Quang Cường;

và các Ủy viên:

Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bao gồm:

(Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, 05/6/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước)

 1. GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Trường Đại học Cần Thơ;
 2. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam;
 3. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 4. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 5. GS.TS. Lê Quan Nghiệm, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
 6. GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;
 7. GS.TS. Phạm Huy Khang, Trường Đại học Giao thông vận tải;
 8. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 9. GS.TSKH. Trần Văn Sung, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam;
 10.  GS.TS. Trần Minh Hưởng, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân;
 11.  GS.TS. Trần Hữu Phúc, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu;
 12.  GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 13.  GS.TS. Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
 14.  GS.TSKH. Đào Trí Úc, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 15.  GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 16.  GS.TS. Mai Ngọc Chừ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 17.  GS.TS. Bùi Chí Bửu, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng Bằng song Cửu Long;
 18.  GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 19.  GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 20.  GS.TS. Vũ Dũng, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
 21.  GS.TS. Trần Thục, Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
 22.  GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 23.  GS.TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
 24.  GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
 25.  GS.TS. Lã Nhâm Thìn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
 26.  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 27.  GS.TS. Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng;
 28.  GS.TS. Đặng Vạn Phước, Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành giữ nguyên như giai đoạn trước.

Quy chế pháp lý:

- Về quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS:

+) Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS;

+) Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS;

- Về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp:

+) Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

+) Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

+) Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

+) Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+) Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học;

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/3/2015;

+) Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+) Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật..

+) Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;

+) Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 05/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

+) Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Số lượt xem : 4776
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu