GIAI ĐOẠN 1990-1995

03/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

- Tên gọi Hội đồng không có thay đổi so với giai đoạn trước.

- Tổ chức các cấp Hội đồng gồm: Hội đồng cơ sở ở các trường, viện; Hội đồng cấp bộ ở từng Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ; Hội đồng tư vấn ngành hoặc liên ngành Trung ương.

- Số lượng Hội đồng ngành, liên ngành:

Năm 1991: GS 18, PGS 18.

Năm 1992: GS 18, PGS 18. 

Quy chế pháp lý:

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 153-HĐBT ngày 25/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước.

- Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước ban hành 6 văn bản, gồm:

+) Quy chế tạm thời số 22/HV-CDKH, ngày 25/8/1990 quy định về Hoạt động của Hội đồng Xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước;

+) Quyết định số 18/HV-CDKH, ngày 15/8/1990 về việc thành lập 18 Hội đồng tư vấn ngành (hoặc liên ngành), về học vị và chức danh khoa học Trung ương, gọi tắt là Hội đồng ngành (hoặc liên ngành) Trung ương;

+) Quyết định số 17/HV-CDKH, ngày 15/8/1990 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn ngành (hoặc liên ngành) Trung ương;

+) Quyết định số 20/HV-CDKH, ngày 15/8/1990, quy định về bầu cử Hội đồng tư vấn ngành (liên ngành) Trung ương;

+) Hướng dẫn số 21/HV-CDKH, ngày 20/8/1990 về thành lập Hội đồng chức danh khoa học và thủ tục xét chọn PGS, GS từ cấp cơ sở đến cấp Bộ;

+) Quyết định số 19/HV-CDKH, ngày 15/8/1990, ban hành tiêu chuẩn xét chọn chức danh khoa học PGS, GS.

Số lượt xem : 4191
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu