GIAI ĐOẠN 1980-1989

03/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

- Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

- Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Đại học-Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề;

3 Phó Chủ tịch gồm : Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước; Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Thường trực gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

- Chức năng: Hội đồng có chức năng xét và cấp giấy chứng nhận GS, PGS, xét duyệt và cấp bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ và công nhận chức danh khoa học tương đương học vị và chức danh khoa học với nước ngoài.

- Căn cứ vào số ứng viên của từng năm, Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước có số ngành, liên ngành khác nhau. Cụ thể:

Năm 1980 GS có 10 ngành, liên ngành; PGS có 11 ngành, liên ngành;

Năm 1984 GS có 16 ngành, liên ngành; PGS có 16 ngành, liên ngành;

Năm 1986 đặc cách trong lĩnh vực Khoa học Quân sự.

Năm 1988, 1989 đặc cách GS, PGS cho các cán bộ thuộc các Bộ môn Khoa học Mác-Lênin thuộc 4 ngành.

Quy chế pháp lý

Ngày 25/9/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 153-HĐBT về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học nhà nước.

Số lượt xem : 9266
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu