9. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Trần Văn Sung

1948

Chủ tịch

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

GS.TSKH. Lưu Văn  Bôi

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Trần Đại Lâm

1971

Thư ký

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

GS.TS. Huỳnh Trung Hải

1965

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5

GS.TS. Trần Thái Hòa

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học,

Đại học Huế

6

GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam,

Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam

7

GS.TS. Phạm Quốc Long

1960

Ủy viên

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

1954

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

1971

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

10

GS.TS. Đống Thị Anh Đào

1961

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

GS.TS. Dương Tuấn Quang

1970

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm,
 Đại học Huế

12

GS.TS. Phan Đình Tuấn

1959

Ủy viên

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

13

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

1961

Ủy viên

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm
 Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14

GS.TS. Lê Minh Thắng

1975

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

15

GS.TS. Phạm Hùng Việt

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số lượt xem : 6638
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu