26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Vật lý

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

1958

Chủ tịch

 Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

1959

Phó Chủ tịch

Viện Khoa học Vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

1972

Thư ký

Trường Đại học Phenikaa

4

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

1951

Ủy viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

5

GS.TS. Bạch Thành Công

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia
 Hà Nội

6

GS.TS. Lê Văn Hoàng

1962

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

1954

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

GS.TS. Đào Tiến Khoa

1952

Ủy viên

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

9

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

1960

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

10

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

11

GS.TS. Phan Ngọc Minh

1969

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

12

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

1963

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

13

GS.TS. Đặng Văn Soa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Thủ đô
 Hà Nội

14

GS.TS. Trần Đức Thiệp

1949

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số lượt xem : 7891
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu