26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Vật lý

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

1958

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TS. Nguyễn Quang Liêm 1959 Phó Chủ tịch Viện Khoa học Vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
3 GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 1972 Thư ký Trường Đại học Phenikaa  

4

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

1951

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

5

GS.TS. Bạch Thành Công

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

6

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

1948

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Lê Văn Hoàng

1962

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

8

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

1954

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

9

GS.TS. Đào Tiến Khoa

1952

Ủy viên

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 

10

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

1960

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

 

11

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

12

GS.TS. Phan Ngọc Minh

1969

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

13

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

1963

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

14

GS.TS. Đặng Văn Soa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Thủ đô
 Hà Nội

 

15

GS.TS. Trần Đức Thiệp

1949

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Số lượt xem : 2858
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu