24. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

1954

Chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương

2

GS.TS. Ngô Văn Thành

1951

Phó Chủ tịch

Hà Nội Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam 

3

GS.TS. Trần Thanh Hiệp 

1954

Thư ký

Trường Đại học Sân khấu -
Điện ảnh

4

GS.TS. Trần Thu Hà

1949

Ủy viên

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

5

GS.TS. Đào Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
 Quốc gia Việt Nam

6

GS.TS. Lê Hồng Lý

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Văn hóa,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

7

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

1958

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
Quốc gia Việt Nam

8

GS.TS. Lê Quý Phượng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

9

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

1959

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

10

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

1951

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên

1958

Ủy viên

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 5313
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu