23. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phạm Văn Đức

1961

Chủ tịch

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

2 GS.TS. Nguyễn Văn Tài 1954 Phó Chủ tịch Học viện Chính trị  
3 GS.TS. Trần Văn Phòng 1961 Thư ký Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  

4

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

1961

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

5

GS.TS. Bùi Thế Cường

1952

Ủy viên

Viện Khoa học Xã hội vùng
Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

6

GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

1958

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

1959

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

8

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

9

GS.TS. Hoàng Khắc Nam

1962

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

10

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

1953

Ủy viên

Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

11

GS.TS. Phan Xuân Sơn

1954

Ủy viên

Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

12

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

1965

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Số lượt xem : 2624
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu