22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa

1957

Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 Việt Nam

2

GS.TS. Đặng Đức Trọng

1964

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TSKH. Đỗ Đức Thái

1961

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

1949

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TSKH. Nguyễn Đình Công

1960

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Việt Nam

6

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Lê Mậu Hải

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8

GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

1946

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

GS.TSKH. Hà Huy Khoái

1946

Ủy viên

Trường Đại học Thăng Long

10

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

1953

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 Việt Nam

Số lượt xem : 8614
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu