22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa

1957

Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm

 Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

2 GS.TS. Đặng Đức Trọng 1964 Phó Chủ tịch Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
3 GS.TSKH. Đỗ Đức Thái 1961 Thư ký Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

4

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

1949

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TSKH. Nguyễn Đình Công

1960

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Lê Mậu Hải

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

8

GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

1946

Ủy viên

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

9

GS.TSKH. Hà Huy Khoái

1946

Ủy viên

Trường Đại học Thăng Long

 

10

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

1953

Ủy viên

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Số lượt xem : 3057
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu