20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

1956

Thư ký

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TS. Trần Thị Minh Đức 

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Số lượt xem : 6334
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu