2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

1954

Chủ tịch

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

1976

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Trần Văn Liên

1961

Thư ký

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

1963

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TSKH. Phạm Đức Chính

1958

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

GS.TS. Nguyễn Thái Chung

1973

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

7

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

1955

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

8

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

1956

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số lượt xem : 7852
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu