19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

1951

Chủ tịch

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Võ Văn Sen

1958

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Trần Thị Vinh

1953

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ

1951

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm
 Hà Nội

5

GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

1959

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

1962

Ủy viên

Học viện Ngoại giao

7

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

8

GS.TS. Phạm Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
 Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

9

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Phạm Hồng Tung

1963

Ủy viên

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

11

GS.TS. Furuta Motoo

1949

Ủy viên

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số lượt xem : 5381
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu