18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sinh học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Trương Nam Hải

1954

Phó Chủ tịch

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Chu Hoàng Mậu

1958

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

4

GS.TSKH. Lê Huy Bá

1947

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Phan Văn Chi

1952

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và
 Công nghệ Việt Nam

6

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

7

GS.TSKH. Vũ Quang Côn

1944

Ủy viên

Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Lê Thanh Hòa

1954

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

9

GS.TSKH. Trương Quang Học

1945

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Đặng Đình Kim

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

11

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

1956

Ủy viên

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

12

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

13

GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh

1953

Ủy viên

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

14

GS.TS. Dương Tấn Nhựt

1967

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15

GS.TS. Trần Linh Thước

1960

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 8326
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu