18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sinh học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TS. Trương Nam Hải 1954 Phó Chủ tịch Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
3 GS.TS. Chu Hoàng Mậu 1958 Thư ký Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  

4

GS.TSKH. Lê Huy Bá

1947

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

GS.TS. Phan Văn Chi

1952

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

7

GS.TSKH. Vũ Quang Côn

1944

Ủy viên

Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và
 Kỹ thuật Việt Nam

 

8

GS.TS. Lê Thanh Hòa

1954

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

9

GS.TSKH. Trương Quang Học

1945

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

10

GS.TS. Đặng Đình Kim

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

11

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

1956

Ủy viên

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

12

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học,
Đại học Huế

 

13

GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

14

GS.TS. Dương Tấn Nhựt

1967

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Khoa học
Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

15

GS.TS. Trần Linh Thước

1960

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố
 Hồ Chí Minh

 

Số lượt xem : 3361
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu