17. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Bùi Chí Bửu

1953

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long

2

GS.TS. Trần Đức Viên

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

GS.TS. Trần Văn Chứ

1962

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

GS.TS. Phạm Văn Cường

1971

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

GS.TS. Võ Đại Hải

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS. Lê Huy Hàm

1957

Ủy viên

Viện Di truyền Nông nghiệp

7

GS.TS. Trần Đăng Hòa

1971

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm,
Đại học Huế

8

GS.TS. Ngô Xuân Bình

1962

Ủy viên

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

9

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

1958

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

10

GS.TS. Vũ Văn Liết

1954

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11

GS.TS. Võ Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

12

GS.TS. Phạm Quang Thu

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam

13

GS.TS. Phạm Văn Toản

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam

Số lượt xem : 5693
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu