16. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

1950

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp 1964 Phó Chủ tịch Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
3 GS.TS. Vũ Văn Đại 1953 Thư Ký Trường Đại học Hà Nội  

4

GS.TS. Trần Trí Dõi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TS. Đỗ Việt Hùng

1966

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

1951

Ủy viên

Viện Ngôn ngữ học,

Viện Hàn lâm Khoa học

Xã hội Việt Nam

 

7

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

Số lượt xem : 1908
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu