13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Thọ Đạt

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

1960

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Đỗ Kim Chung

1956

Thư ký

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

1954

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Ngô Thế Chi

1954

Ủy viên

Học viện Tài chính

6

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

1961

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

1958

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

8

GS.TS. Nguyễn Văn Song

1958

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9

GS.TS. Đinh Văn Sơn

1960

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

10

GS.TS. Trương Bá Thanh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

11

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1962

Ủy viên

Học viện Ngân hàng

12

GS.TS. Sử Đình Thành

1965

 

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

13

GS.TS. Phạm Hồng Chương

1964

 

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

14

GS.TS. Nguyễn Minh Hà

1972

 

Ủy viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 10724
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu