13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Thọ Đạt

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

1960

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Đỗ Kim Chung

1956

Thư ký

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

1954

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật,

Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Ngô Thế Chi

1954

Ủy viên

Học viện Tài chính

6

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

1967

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

7

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

1961

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế
 Thành phố Hồ Chí Minh

8

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa

1950

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

9

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

1958

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

10

GS.TS. Nguyễn Văn Song

1958

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11

GS.TS. Đinh Văn Sơn

1960

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

12

GS.TS. Trương Bá Thanh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

13

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1962

Ủy viên

Học viện Ngân hàng

Số lượt xem : 7740
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu