13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

 

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Trần Thọ Đạt

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

2 GS.TS. Nguyễn Đông Phong 1960 Phó Chủ tịch Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh
 
3 GS.TS. Đỗ Kim Chung 1956 Thư ký Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

4

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

1954

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

GS.TS. Ngô Thế Chi

1954

Ủy viên

Học viện Tài chính

 

6

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

1961

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế
 Thành phố Hồ Chí Minh

 

7

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa

1950

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

 

8

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

1958

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

9

GS.TS. Nguyễn Văn Song

1958

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

10

GS.TS. Đinh Văn Sơn

1960

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

 

11

GS.TS. Trương Bá Thanh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

12

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1962

Ủy viên

Học viện Ngân hàng

 

13

GS.TS. Phạm Quang Trung

1964

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

 

Số lượt xem : 4664
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu