12. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

1952

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

1952

Phó Chủ tịch

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Trần Thanh Hải

1965

Thư ký

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4

GS.TS. Trương Quang Hải

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Võ Trọng Hùng

1956

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7

GS.TS. Bùi Công Quế

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Liên hiệp các Hội
 Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Trần Đức Thạnh

1954

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9

GS.TS. Trần Hồng Thái

1974

Ủy viên

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

10

GS.TS. Trần Tân Tiến

1949

Ủy viên

Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Số lượt xem : 7485
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu