1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

 

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

 

2 GS.TS. Vũ Đình Tôn 1958 Phó Chủ tịch Học viện Nông nghiệp
 Việt Nam
 
3 GS.TS. Lê Đức Ngoan 1953 Thư ký

Trường Đại học Nông lâm,

Đại học Huế

 

4

GS.TS. Từ Quang Hiển

1954

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm,

Đại học Thái Nguyên

 

5

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

1961

Ủy viên

Trung tâm Học liệu và

 Công nghệ Thông tin,

Đại học Thái Nguyên

 

6

GS.TS. Lã Văn Kính

1959

Ủy viên

Viện Chăn nuôi

 

7

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

1974

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp
 Việt Nam

 

8

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

1955

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

 

9

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Ủy viên

Đại học Huế

 

Số lượt xem : 1544
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu