Văn bản hướng dẫn
Danh sách hội đồng giáo sư cơ sở
Danh sách hội đồng giáo sư ngành/liên ngành
Danh sách hội đồng giáo sư nhà nước
Danh sách ứng viên