Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trân trọng kính chào Giáo sư/Phó giáo sư!

      Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (sau đây gọi là Quyết định 37/2018/QĐ-TTg), trong đó quy định: “Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là bộ phận chuyên môn của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Giúp Hội đồng Giáo sư nhà nước xác định năng lực chuyên môn, kết qủa nghiên cứu, định hướng nghiên cứu của ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo từng chuyên ngành”.

      Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã được quy định tại Điều 16, Điều 17 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg và Điều 13, Điều 14 tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

      Theo quy định, ứng viên là thành viên các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được giới thiệu từ ba nguồn:
      (I) Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ trước;
      (II) Hội đồng khoa học và đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học;
      (III) Các nhà giáo, các nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học (giới thiệu trực tuyến).

      Để giúp Hội đồng Giáo sư nhà nước lựa chọn các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Giáo sư nhà nước xây dựng Hệ thống giới thiệu ứng viên (theo địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/) để các Giáo sư, Phó giáo sư lựa chọn và giới thiệu ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

      Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trân trọng kính mời Giáo sư, Phó giáo sư đăng nhập vào hệ thống để giới thiệu. Thời hạn cuối cùng giới thiệu trực tuyến: 5/5/2019.

      Trân trọng cám ơn các Giáo sư, Phó giáo sư!

Lưu ý:

      - Trường hợp Giáo sư, Phó giáo sư chưa có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước kính đề nghị Giáo sư, Phó giáo sư cung cấp thông tin (Họ và tên; năm sinh; chức danh Giáo sư, Phó giáo sư ngành, liên ngành; đơn vị công tác; địa chỉ E-mail, số điên thoại liên hệ) và gửi email về địa chỉ: tatuan@moet.gov.vn

      - Trong quá trình giới thiệu trực tuyến, nếu có vướng mắc Giáo sư, Phó giáo sư liên hệ với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước qua số điện thoại 0983635007 (trong giờ hành chính) hoặc gửi e-mail theo địa chỉ: tatuan@moet.gov.vn để được hỗ trợ kỹ thuật.

Các bước giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:
  1. Đăng nhập với địa chỉ email và mật khẩu đã được cấp.
  2. Chọn Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành muốn giới thiệu ứng viên.
  3. Điền các thông tin vào phiếu giới thiệu.
  4. Nhập mã capcha xác nhận.
  5. Nhấn nút "Lưu" để gửi phiếu giới thiệu.
*Lưu ý: Mỗi Giáo sư, Phó giáo sư chỉ được giới thiệu ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành một lần duy nhất.

Đăng nhập