12/03/2019
Xếp hạng trang Web các trường đại học Việt Nam Vietnam Ranking Web of Universities (http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam)
   11/03/2019
Times Higher Education has once again released the Asia-Pacific University Ranking to reflect the region’s growing strength in the higher education sector.
   11/03/2019
QS – Tổ chức xếp hạng các trường đại học Thế giới có uy tin đã công bố kết quả xếp hạng, đưa ra bảng danh sách 1000 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2019 dựa trên khảo sát đánh giá các trường...
   11/03/2019
Nguồn : https://www.university-list.net/rank/univ-130005.html (download here) The Times Higher Education Overall Rankings
   11/03/2019
(Nguồn: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking) The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 list the 980 top universities in the...
   11/03/2019
Nguồn: https://www.university-list.net/rank/univ-160010.html. (download here) Schools within the same rank range are listed alphabetically.